فرهنگ کوچه را  
شما  
می نویسیدفرهنگ کوچه را  
شما  
می نویسید